Søk etter reaktordrevet missil i Barentshavet

Søk etter reaktordrevet missil i Barentshavet

Søk etter reaktordrevet missil i Barentshavet

Statens strålevern er kjent med at media rapporterer at Russland forbereder søk i Barentshavet etter et reaktordrevet missil som ble brukt under en test i tidsrommet november 2017 og februar 2018.

Statens strålevern ble gjort kjent med denne typen missiler i forbindelse med Putins nyttårstale 1. mars 2018. Missilene er en type våpensystemer under utvikling som drives av en atomreaktor. Reaktoren om bord er liten.

Statens strålevern har erfaring med vurdering av mulig forurensning fra dumpede eller havarerte reaktorer i Barents- og Karahavet. Vi er ikke kjent med hvor missilet skal ligge, men en verstefallsvurdering tilsier at det ikke vil utgjøre noen fare for liv og helse for befolkningen.

Det kan lekke ut radioaktive stoffer fra reaktoren til det marine miljøet, og utgjøre en lokal forurensningskilde. Dominerende havstrømmer i Barentshavet er østover og nordover, dvs. bort fra norske områder. Et eventuelt utslipp vil raskt bli fortynnet utenfor forurensningsstedet. Dersom det skjer et utslipp, kan noe av forurensningen over tid nå norske havområder, men da i svært lave konsentrasjoner.

Statens strålevern, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og russiske organisasjoner, har et godt etablert overvåkningsprogram for radioaktiv forurensning i Barentshavet og gjennomfører regelmessig tokt for å ta prøver og gjøre vurderinger rundt mulige forurensningskilder. Dette overvåkningsprogrammet vil fange opp forurensning som har betydning for norsk marint miljø og norske fiskeriinteresser.

Neste tokt i dette området starter i dag, 22. august 2018. Tidligere tokt til dumpede russiske objekter (reaktorer og avfall) har vist svært lav forurensning av havmiljøet.