Aktuelt

NND har overtatt ansvaret for opprydding etter Søve gruver

Aktuelt

Fra 1. januar 2020 har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i Telemark. Radioaktive masser skal graves opp og permanent deponeres.

Avfall fra produksjonen og kontaminert jord på stedet inneholder så høye konsentrasjoner av radioaktive stoffer at det regnes som radioaktivt avfall etter forurensningsloven.

Målet med oppryddingen er å sikre at det deponeringspliktige radioaktive avfallet for uoverskuelig framtid ikke fører til skade eller ulempe for mennesker og miljø, og på en måte som gjør at bruken av området ikke skal være begrenset av den tidligere tilstedeværelsen av avfallet fra Søve gruver.

NND skal vurdere mulige alternativer for opprydding, utarbeide fremdriftsplan og kostnadsanslag.

Alternativer som skal vurderes:

• Benytte et allerede godkjent deponi
• Etablere en løsning lokalt
• Er det hensiktsmessig med fellesløsninger for avfall fra Søve og avfall fra dekommisjonering av de nukleære anleggene

NND vil samarbeide og ha god dialog med relevante og berørte aktører som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Nome kommune underveis i arbeidet.

FAKTA

• AS Norsk Bergverk var et statsaksjeselskap med gruvevirksomhet ved Søve i Telemark i perioden 1953-1965.

• Avfallet etter gruvedriften på Søve utgjør en kilde til kontinuerlig radioaktiv forurensning.

• I 2011 gav Statens strålevern et pålegg til Nærings- og handelsdepartementet om å kartlegge forurensningssituasjonen ved Søve gruver og oversende en tiltaksplan. Fristen ble senere forlenget til 2013.

• Nærings- og fiskeridepartementet ble i 2014 pålagt av Statens strålevern å finansiere og gjennomføre opprydningen i Søve gruver.

• I 2014 ble det holdt en anbudskonkurranse. Da ble det foreslått å benytte NOAHs deponi på Langøya. Denne prosessen nådde ikke frem.

• Et nytt oppdrag ble kunngjort i juli 2016, og Norsk Gjenvinning fikk oppdraget med å rydde opp ved Søve gruver.

• Fredag 24. mars 2017 meddelte Norsk Gjenvinning til departementet at man ikke lyktes med å finne en løsning for deponering av gruveavfallet, og at man derfor ikke kunne gjennomføre oppryddingen i samsvar med tilbudet som ble gitt.

• Fra 1. januar 2020 har NND tatt over ansvaret for oppryddingen ref. Tildelingsbrev for 2020 fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Illustrasjonsfoto: Reaktor