Aktuelt

NND avholdt dialogkonferanse om metoder og IT verktøy – ønsker innspill fra markedet før anskaffelse starter

Aktuelt

Det var stor interesse for både den norske og engelske digitale dialogkonferansen for leverandører av metoder og IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser. Konferansen ble avholdt 18. og 19. juni, men det er fortsatt mulig å melde sin interesse selv om du ikke deltok på konferansen. Anslagsvis 30 ulike bedrifter deltok.

Dialogkonferansen ble tatt opp og opptaket er publisert på YouTube. Vedlagt finner du også presentasjonen som ble holdt i konferansen.

Last ned presentasjonen Norsk Presentasjon For Dialogkonferanse

NND ønsker innspill fra alle aktører i markedet, også fra de som ikke deltok i selve dialogkonferansen. Den videre prosessen frem til en offentlig anskaffelse er:

• NND oppfordrer leverandører til å gi sine skriftlige innspill til oss så raskt som mulig etter dialogkonferansen – og ikke senere enn 14.8.2020. Innspillene skal være basert på behovet gitt i presentasjonen på dialogkonferansen og sendes til post@nnd.no
• Vi inviterer til 1:1 dialogmøter i etterkant av dialogkonferansen for interesserte leverandører. Møter vil gjennomføres fra og med 24.8.2020
• Alle møtene følger samme agenda.
• All informasjon som NND gir ut vil bli gjort tilgjengelig for alle leverandører
• Leverandørene må sende inn skisse til løsningsforslag skriftlig i forkant av møtet – maks 10 A4 sider.
• Leverandørens innspill behandles fortrolig av NND.
• Kontakt post@nnd.no for å avtale møte, gjerne før 14.8.2020
• Basert på innspill fra markedet så vil NND starte offentlig anskaffelse av nødvendig metode og IT verktøystøtte for hovedprosessene.

Vi ser frem til gode innspill og 1:1 møter, og imøteser at du tar kontakt.

 

In English: NND invites the market to give advice on best practise methods and IT tools – initial market dialogue held on the 18th of June

On the 18th of June 2020 NND held a digital conference to present our need for methods and IT tools to support our main processes. It is still possible to give advice, even if you did not participate in the conference.

The conference attracted interest with around 30 companies attending. NND recorded the presentation and Q&A session, the recording is published on YouTube. Attached is the presentation given.

Download the presentation English Presentation For Market Dialog.

NND looks for advice from all actors in the market, also if you did not participate in the conference. The upcoming process leading to a public procurement is as follows:

• NND asks to have written responses as soon as possible after the conference, and no later than 14th August 2020. Responses shall be on the needs given in the presentation and must be sent to post@nnd.no
• NND invites interested parties to 1:1 meetings after the conference, meetings can be booked from 24th August 2020
• All meetings will follow the same set agenda
• Any information given by NND in these meetings will be distributed to all interested parties
• The interested party must provide a written input to NND prior to the meeting – maximum 10 A4 pages
• Input from the interested party will be handled as confidential material by NND
• Contact post@nnd.no to book 1:1 meetings, preferably before 14th Aug 2020
• Based on the input from the market, NND will start an official procurement process of best practice methods and IT tools to support our main processes.

NND look forward to your input and to meet you in 1:1 meetings in August.

Illustrasjonsfoto: Reaktor