Aktuelt

Dette blir NNDs viktigste oppgaver i 2021

Aktuelt

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, iført verneutstyr på besøk i reaktor.
- Vi har mange store og krevende oppgaver foran oss, mange med lange tidshorisonter, men det kommende året vil forberedelser for overtakelse av de nukleære anleggene og personell til NND, kompetanseoppbygging samt videreføring av de store utredningene være noen av de viktigste oppgavene våre, sier direktør i NND Pål Mikkelsen. Foto: NND/Tom Egil Jensen

– NND er veldig fornøyd med at det nå er satt en klar måldato for overføring av atomanlegg og personell fra Institutt for energiteknikk (IFE) til NND. Det gir begge parter forutsigbarhet i planleggingen og et felles målbilde. Alle våre prosesser og prioriteringer fremover rettes mot å forberede organisasjonen for overføring 1. januar 2024, sier direktør i NND Pål Mikkelsen.

Gjennom tildelingsbrevet fastsetter NNDs eierdepartement, Nærings- og fiskeridepartementet, prioriterte tiltak og bestillinger for 2021.

– Vi har mange store og krevende oppgaver foran oss, mange med lange tidshorisonter, men det kommende året vil forberedelser for overtakelse av de nukleære anleggene og personell til NND, kompetanseoppbygging samt videreføring av de store utredningene være noen av de viktigste oppgavene våre, oppsummerer Mikkelsen.

NND tar over atomanleggene og søker egen konsesjon

I dag har Institutt for Energiteknikk (IFE) konsesjon for å eie og drifte de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt driften av avfallsdeponiet for lav- og mellomradioaktivt materiale i Himdalen (KLDRA), hvor Statsbygg har eierkonsesjonen. På sikt skal NND ta over samtlige konsesjoner.

Det skal være NNDs hovedprioritet å forberede overtakelse av alle relevante anlegg, med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE og Statsbygg 1. januar 2024.

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som skal behandle og innstille på konsesjonssøknaden til Helse- og omsorgsdepartementet.

– For å forberede overføringen, er det et mål at NND skal søke konsesjon allerede i løpet av 2021. Grunnen til at det må gjøres såpass snart er at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) trenger tid til å veilede NND underveis og behandle søknaden. NND er fortsatt en organisasjon under oppbygging og vi jobber med å få på plass en rekke systemer og strukturer for å oppfylle kravene i konsesjonssøknaden – blant annet vårt styringssystem. Dette krever store ressurser. Jeg har lyst til å understreke at NND er veldig glad for å hele tiden ha fått helt nødvendig veiledning fra DSA underveis i arbeidet med vår konsesjonssøknad. Og behovet for dette vil bli enda større i tiden fremover, sier Mikkelsen.

Videreutvikle og bygge opp ny kompetanse

En annen viktig del av forberedelsene for overtakelsen av atomanleggene er å beholde og videreutvikle eksisterende kompetanse og bygge opp ny kompetanse.

– NND har rekruttert masse flinke folk med høy kompetanse og vi samarbeider tett med IFEs personell. Vi er nå over 20 faste ansatte i NND, inkludert flere nye medarbeider på plass i januar, og vi skal blant annet ansette en ny sjef for avfallshåndtering. Samtidig må vi bygge organisasjonen og har fortsatt mye å lære. Derfor er vi veldig fornøyde med at kompetanse vektlegges i tildelingsbrevet fra vårt eierdepartement Nærings- og fiskeridepartementet, og vi er godt i gang med organisasjonsutvikling, rekruttering, kartlegging av kompetansebehov og planer for både kompetansevedlikehold -og utvikling for å være rustet til å ta over 1. januar 2024, konstaterer Mikkelsen.

Jobber videre med store utredninger

NND utfører utredningsoppgaver innen rammen av statens prosjektmodell for store investeringsprosjekter på oppdrag fra departementet.

– NND er veldig fornøyd med videreføring av nødvendige utredninger for å løse oppgaven som ligger foran oss, og vi skal prioritere følgende utredningsløp, forteller Mikkelsen:

Behandling av brukt brensel

NND leverte Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel sommeren 2020. NND skal fortsette undersøkelser av ulike teknologier for behandling som beslutningsgrunnlag for regjeringen.

Oppbevaring av radioaktivt avfall

NND skal levere en ny konseptvalgutredning om permanent oppbevaring av norsk radioaktivt avfall innen 1. juni 2021.

Dekommisjonering

NND skal fortsette planleggingen og etablere et forprosjekt i tråd med statens prosjektmodell for store statlige investeringer. Her finner du utredningene og kvalitetssikringene som er gjort frem til nå og som danner grunnlag for forprosjektet.

Midlertidige lagre for avfall og brukt brensel

NND skal samarbeide med IFE om å utrede midlertidige lagre for avfall og midlertidig lagring av brukt brensel etter utredningsinstruksen.

Oppryddingen etter virksomheten ved Søve gruver i Telemark

NND har ansvaret for å sikre at det deponeringspliktige avfallet etter gruvevirksomheten for uoverskuelig framtid ikke fører til skade eller ulempe for befolkning og miljø, og på en måte som gjør at bruken av området ikke skal være begrenset av den tidligere tilstedeværelsen av avfallet fra Søve gruver. NND gjennomførte en dialogkonferanse i 2020 med mulige leverandører/tilbydere av løsninger for opprydding og skal i 2021 fortsette å jobbe med å vurdere mulige alternativer for opprydding, utarbeide tilhørende fremdriftsplan og kostnadsanslag, og lyse ut anbud.

Illustrasjonsfoto: Reaktor