Aktuelt

Isachsen Anlegg AS får oppdraget om opprydding av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver

Aktuelt

Bilde av ung mann som gjennomfører måling av radioaktivitet i veikanten mot forurenset område.
Bilde: Slagget etter gruvevirksomheten har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

I januar utlyste NND en anbudskonkurranse for opprydding og deponering av lavradioaktive masser fra Søve gruver. Oppdraget går til Isachsen Anlegg AS som vil bygge et nytt deponi i en underjordisk fjellhall i Kjeldal i Nome kommune.

Etter en grundig vurdering i forhold til konkurransens tildelingskriterier ble de to gjenstående tilbyderne vurdert som likeverdige på kvalitet som f. eks kompetanse på håndtering av lavradioaktivt materiale og nødvendige sikringstiltak. Isachsen Anlegg AS leverte et noe lavere pristilbud og ble dermed foretrukket. Kvalitet ble tillagt 70% vekt mens pris ble vektet 30%.

Tilbudet til Isachsen Anlegg AS lyder på 102.171.054 kroner inkludert overføring av eiendomsretten til deponiet.

Opprydningsjobben består av oppgraving av de forurensede massene, eventuell mellomlagring, transport til et godkjent deponi, samt sluttkontroll og tilbakeføring av området. Etter at deponiet er lukket vil staten, ved NND, overta eiendomsretten til avfall og deponi.

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at området kan brukes uten begrensninger og at avfallet ikke lenger fører til ulempe for befolkning og miljø.

Bygger nytt deponi

Løsningen som Isachsen Anlegg AS foreslår er å bygge et nytt deponi i fjell i Kjeldal i Nome kommune, ca. 17 km fra Søve gruver. Deponiet vil bestå av en underjordisk fjellhall i et fjell som utgjør en stabil geologisk formasjon.

– Vi har tro på at vi med dette forslaget vil få en god løsning for avfallet fra gruvevirksomheten ved Søve gruver, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND. – NND har en god dialog med Nome kommune og det er viktig at tilbyder legger til rette for en god og åpen prosess med lokalsamfunnet i det videre arbeidet.

Gjennomføringen forutsetter nødvendige godkjenninger

Gjennomføringen forutsetter at deponikonseptet får de nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter.

Oppstart i form av søknader er planlagt startet høsten 2021, etablering av nytt deponi har planlagt start november 2022. Selve oppgravingen ved Søve og flytting av massene er planlagt startet mars 2023 og prosjektet skal være sluttført desember 2023.

FAKTA

Om avfallet

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

Staten har ansvaret for oppryddingen

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en permanent sikring av deler av restmaterialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020 og oppryddingsarbeidet finansieres over statsbudsjettet.

Anbudskonkurranse med forhandlinger

En anbudskonkurranse med forhandlinger for opprydding av lavradioaktive masser fra Søve gruver med sikker deponering av disse ble kunngjort 25.01.2021 og i revidert statsbudsjett 2021 fikk NND fullmakt til å signere kontrakt om opprydding innenfor en budsjettramme på NOK 150 millioner.
Etter å ha evaluert tilbudene etter konkurransens tildelingskriterier, akter NND å inngå en avtale med Isachsen Anlegg AS.
Tildelingskriteriene var pris (30%) og kvalitet (70%), herunder løsningsforslag, fremdrift, kompetanse på håndtering av lavradioaktivt materiale, kompetanse på nøyaktig fjerning av masser i ulendt terreng og løsning for sikker deponering av radioaktive masser.

Illustrasjonsfoto: Reaktor