Aktuelt

Pressemelding: NND vil lyse ut anbud for opprydding etter Søve gruver på nytt

Aktuelt

Bilde av en mann som står med foten på en stor slaggklump som ligger i ei elv. Mannen måler radioaktivitet.
Bilde: Det lavradioaktive slagget er i dag blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Hensikten med oppryddingen er å få isolert slagget i et deponi vekk fra mennesker og miljø, fremfor at det ligger ubeskyttet i friluft.

I september tildelte NND oppdraget om opprydding og deponering av lavradioaktive masser fra Søve gruver til Isachsen Anlegg AS. Etter at en av de andre tilbyderne fikk medhold i sin klage på tildelingen har NND besluttet å avslutte prosessen. NND vil nå planlegge en ny anbudskonkurranse.

– Dessverre lyktes vi ikke med å komme i mål med denne anbudskonkurransen. Klager fikk medhold i at NND gjorde en feil i anbudsprosedyren som gikk på at NND hadde brutt anskaffelsesregelverket når det gjaldt forhandlingsforbud samt likebehandlingsprinsippet, og at dette hadde innvirkning på konkurransen og tildeling av kontrakten. Vi har besluttet å ikke anke rettens avgjørelse. Vi vil ta med oss læring fra denne anbudsprosessen i den videre planleggingen, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND.

Isachsen Anlegg AS sitt løsningsforslag var å bygge et nytt deponi i en underjordisk fjellhall i Kjeldal i Nome kommune. I den opprinnelige tidsplanen var oppstart i form av søknader planlagt startet høsten 2021, og prosjektet skulle være sluttført innen 1.1.2024 forutsatt at nødvendige godkjenninger kom på plass.

Ny runde med anbudskonkurranse

– Vi har bestemt oss for å lyse ut konkurransen på nytt. Det er synd at prosjektet blir forsinket siden vi hadde et godt løsningsforslag på bordet. Vi er fortsatt fast bestemt på å finne en god løsning for gruveavfallet. Om vi lander på en løsning i Nome kommune eller et annet sted vet vi ikke siden vi starter forfra. Det kommer an på tilbudene som kommer inn i den nye konkurransen. Vi vil komme tilbake til markedet med oppdatert informasjon, sier Bøhmer.

FAKTA

Om avfallet 

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

Staten har ansvaret for oppryddingen

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en permanent sikring av deler av restmaterialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020 og oppryddingsarbeidet finansieres over statsbudsjettet.

Anbudskonkurransen

En anbudskonkurranse med forhandlinger for opprydding av lavradioaktive masser fra Søve gruver med sikker deponering av disse ble kunngjort 25.01.2021 og i revidert statsbudsjett 2021 fikk NND fullmakt til å signere kontrakt om opprydding innenfor en budsjettramme på NOK 150 millioner.
Etter å ha evaluert tilbudene etter konkurransens tildelingskriterier, gav NND oppdraget til Isachsen Anlegg AS.
Etter at resultatet av konkurransen ble meddelt 16.9.2021 mottok NND en klage fra Skolt SafeClean AS på tildelingen, fulgt av en begjæring om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelse.
Det ble avholdt rettsmøte 14.12.2021 og Søndre Østfold tingrett avsa kjennelse den 17.12.2021, hvor saksøker ble gitt medhold i sin begjæring. Ankefristen ble satt til 28.1.2022.

***

For mer informasjon:

Nils Bøhmer, sektordirektør teknisk NND, mobil 90037517

Hanne Lund-Nilsen, seniorrådgiver kommunikasjon NND, mobil 93018630

***

PRESSEMELDING 25.01.2022

Illustrasjonsfoto: Reaktor