2023
Det utarbeides et nytt konkurransegrunnlag hvor miljøhensyn i anskaffelsen ivaretas i henhold til føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet
2022
NND beslutter å lyse ut konkurransen på nytt på grunn av feil i anbudsprosessen

Konkurransen skal gjennomføres som en konkurranse med forhandlinger hvor det først gjennomføres en kvalifisering av tilbydere. Det besluttes å gjennomføre første fase av oppdraget som en samhandlingsentreprise.
Les mer.

2021
NND tildeler oppdraget til entreprenør Isachsen Anlegg AS
2021
Foreslår 150 millioner til oppryddingsarbeidet

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag 11. mai foreslår regjeringen å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive avfallet etter virksomheten ved Søve gruver.
Les mer.

2021
NND lyser ut anbud

I februar 2021 lyser NND ut et anbud for å grave opp, transportere og deponere slaggavfallet i et godkjent deponi. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Estimert verdi på kontrakten er 120 MNOK. Les mer.

2020
Dialogkonferanse med mulige leverandører

9. september avholdt NND en digital dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov, og ba om innspill fra markedet på løsninger for opprydding, mellomlagring og permanent deponering av gruveavfallet fra Søve gruver. Les mer.

2020
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) får ansvaret

Fra 1.1.2020 legges ansvaret for opprydding ved Søve gruver til den statlige etaten som har ansvaret for oppryddingen etter norsk atomvirksomhet – Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

2014
Pålegg og penger til opprydding, men det lar seg ikke gjennomføre

Statens strålevern (nå DSA) pålegger Nærings- og fiskeridepartementet å rydde opp lavradioaktiv forurensing og overføre det til et godkjent deponi. Det bevilges penger i Statsbudsjettet øremerket formålet. Initiativ for gjennomføring av opprydding settes i gang, men lar seg ikke realisere.

2005
NRK Brennpunkt lager dokumentar om Søve gruver

NRK Brennpunkt lager dokumentaren «Gruvens hemmeligheter». Opprydding av det lav-radioaktive avfallet aktualiseres. Se dokumentaren.

1983
Området må sikres

Statens institutt for Strålehygiene (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)) konkluderer med at området må sikres.

1965
Virksomheten legges ned

Virksomheten legger ned på grunn av fall i etterspørsel etter niob. Slagg fra virksomheten forlates i området.

1953
A/S Norsk Bergverk anlegger gruvevirksomhet

Produksjonsnivået var til tider opp til 100 000 til 130 000 tonn i året. Av denne massen fikk de på det meste tatt ut ca. 350–400 tonn niob.

1943
Tyskerne gjør undersøkelser, og et dagbrudd etableres

Tyske geologer undersøker om niob fra Søve gruver kunne benyttes i V1- og V2-raketten. Et dagbrudd, Cappelengangen, etableres.

1934
Det blir påvist at søvitt inneholder nioboksid

Brøgger og Bjørlykke påviser at søvitt inneholder nioboksid. Kalksteinen i Søve gruver inneholder 0,8 % niob, forbundet med svovelkis og magnetitt foruten små mengder med uran og thorium.
Les mer.

1920
Kalksteinsmineralet Søvitt oppdages