Dekommisjonering av reaktorer som ikke er i bruk

Prosjekter

Av Norges totalt fire atomreaktorer er kun en i drift i dag.

Norge har totalt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Av disse er kun JEEP II reaktoren på Kjeller i drift i dag. Haldenreaktoren ble stengt permanent sommeren 2018, mens de to øvrige reaktorene ble stengt på 1960-tallet. Ingen av reaktorene som er stengt er fullstendig revet.

Hva som skal gjøres med avfallet og hva som skal gjøres med reaktorene har blitt utredet i flere omganger. I 2016 ble to kvalitetssikringsrapporter (KS1) om henholdsvis dekommisjonering (nedbygging) av reaktorer og oppbevaring av atomavfallet i henhold til statens kvalitetssikringsordning for store investeringsprosjekter utarbeidet av Atkins og Oslo Economics. KS1 bygger direkte på arbeidet som ble gjort i to konseptvalgutredninger (KVU) fra 2015 i regi av DNV GL m. fl.. Hovedanbefalingene i KS1 er grunnlaget for de planene som nå utarbeides. NND samarbeider med IFE for å utarbeide en detaljert tidsplan og oppgavefordeling.