NNDs oppdrag

Formålet med Norsk nukleær dekommisjonering er å bygge ned Norges historiske atomforskningsanlegg på en trygg og sikker måte. Som en naturlig del i det arbeidet skal etaten også finne løsninger for, og håndtere avfallet. Inklusive høyaktivt brukt reaktorbrensel. I tillegg til det historiske avfallet skall NND også håndtere radioaktivt avfall fra andre sektorer der det ikke foreligger andre løsninger. Foreløpig har Institutt for energiteknikk (IFE) denne oppgave.

Les mer om vårt oppdrag.

En nærmere beskrivelse av våre oppgaver finner du i etatens hovedinstruks, tildelingsbrev og oppdragsbrev. Du finner disse dokumentene under Publikasjoner.

Opprettelsen av NND

Staten påtok seg i 2016 et medfinansieringsansvar for opprydding etter den nukleære virksomheten ved Institutt for energiteknikk (IFE) på et moralsk og samfunnsmessig grunnlag etter prinsippet om å ikke overlate en unødvendig stor byrde til kommende generasjoner.

Regjeringen bestemmer seg for at den vil opprette en egen statlig virksomhet som skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg.

Det nye forvaltningsorganet blir opprettet i februar 2018 og lokalisert i Halden. Etaten får navnet Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for finansiering og styring av NND. Du lese mer om regjeringens arbeid med oppryddingen etter norsk atomvirksomhet her.

NND er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor vi bygger opp kompetansen som trengs for å kunne gjennomføre arbeidet.

NND samarbeider tett med Institutt for Energiteknikk (IFE).

NND skal med tiden overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene. Det betyr at både anlegg og personell skal over i NNDs organisasjon.

Allerede i dag jobber IFE og NND tett sammen på mange områder, basert på våre felles verdier trygg, troverdig og ansvarlig. Eksempler er tjenestedeling av ansatte, felles prosjekter, sikkerhetsvurderinger, utarbeidelse av strategier og planer og planlegging for praktisk dekommisjonering.

Tett samarbeid er en forutsetning for å lykkes.

NNDs ledergruppe

Her finner du kontaktinformasjon til NNDs ledergruppe.

Finn ut mer

Ledige stillinger

Vil du bli vår kollega? På NND vil du jobbe med engasjerte kolleger innenfor mange ulike fagområder. Ledige stillinger vil bli utlyst her.

Finn ut mer

Anskaffelser

Oppdrag for eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat som følger «Lov om offentlig anskaffelser».

Finn ut mer

Se informasjonsvideo