Technical Memorandum – Development process for the Norwegian National Facility

Dette dokumentet beskriver en prosess for å utvikle deponi for radioaktivt avfall.

LAST NED RAPPORTEN >

Study – Review of Borehole Concept

Denne rapporten vurderer gjennomførbarhet og kostnader for borehullsdeponi.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Sealing of Deep Boreholes in Crystalline Rock – Norwegian National Facility

Denne rapporten beskriver hvordan man kan forsegle dype borehulldeponier for høyradioaktivt avfall

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Deep Borehole Disposal Canister

Denne rapporten beskriver et design for en avfallsbeholder som kan brukes ved deponering av høyradioaktivt avfall i borehull.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Host Rock Target Properties for Norwegian National Facility

Denne rapporten beskriver ønskelige grunnforhold for etablering av ulike typer deponier. Rapporten beskriver også relevant lovverk og internasjonale retningslinjer.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Note – Requirements Table Description Note

Tabellen lister opp de mest relevante kravdokumentene for ulike typer deponier for ulike typer radioaktivt avfall. Kravdokumentene omfatter norske lover, forskrifter og veiledere, samt internasjonale avtaler og retningslinjer. Tabellen angir hvilke typer deponi hvert krav er relevant for. For hvert krav, angis en referanse til hvordan kravet oppfylles eller i hvilken sammenheng en konkret løsning må utvikles. For mer informasjon, se det medfølgende notatet.

LAST NED TABELLEN >
LAST NED NOTATET >

Report – Overpack for disposal of 200 liter drums in boreholes

Denne rapporten inneholder en første skisse av en ytterbeholder for deponering av 200-literstønner i borehull.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical note – Review study on direct disposal of Transport and Storage Casks in Norway

Denne rapporten skisserer på et overordnet nivå et konsept der transport- og lagringsbeholdere brukes til deponering av høyradioaktivt avfall. Konklusjonen er at det er relativt lav sannsynlighet for å finne egnede geologiske forhold for en slik løsning i Norge. Konseptet kan imidlertid være lovende i andre land.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Underground non-radioactive waste repository in Norwegian National Disposal Facility for Radioactive Waste  

Denne rapporten beskriver hvordan ikke-radioaktivt (friklasset) avfall fra dekommisjonering kan deponeres i fjellhaller, som en del av nasjonalanleggkonseptet.

LAST NED RAPPORTEN >

Rapport Norsk avfallsmarked

Denne rapporten beskriver kommersielle løsninger for håndering av friklasset avfall og ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall.

LAST NED RAPPORTEN >

Deep Borehole Placement of Radioactive Wastes – A Feasibility Study

Denne mulighetsstudien fra Universitetet i Stavanger og Universitetet i Waterloo beskriver muligheter og metoder for å deponere radioaktivt avfall i borehull. Rapporten inneholder en omfattende beskrivelse av boreteknologi og tidligere studier av borehullsdeponering. Basert på dette, skisserer forfatterne et design for et deponikonsept, og et kostnadsestimat.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Deep Borehole Disposal Concept

Denne rapporten beskriver hvordan brukt brensel eller høyradioaktivt avfall fra reprosessering kan deponeres i borehull.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Note Scoping the possibility of ILW disposal in boreholes

Dette notatet skisserer hvordan 200-literstønner med lav- og mellomradioaktivt avfall potensielt kan deponeres i borehull eller en sjakt.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Concept Description For Norwegian National Disposal Facility For Radioactive Waste

Denne rapporten beskriver ulike typer deponier for avfallet som NND skal håndtere, inkludert alle klasser av radioaktivt avfall og ikke-radioaktivt dekommisjoneringsavfall. De ulike deponikonseptene er dimensjonert iht. foreløpige estimater for avfallsvolum og kombinert til et Nasjonalanlegg for deponering av radioaktivt avfall. Rapporten vil danne utgangspunkt for fortsatt utvikling. I september 2020 forventes en tilhørende rapport om kostnadsestimering for de ulike deponitypene og et vedlegg med ytterligere beskrivelse av borehullskonseptet. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN > 

Foreløpige kostnadsestimater for oppbevaringsløsninger for radioaktivt avfall og brukt brensel

Denne rapporten med vedlegg presenterer foreløpige kostnadsestimater ifm. konseptvalgutredning (KVU) som skal leveres innen 1.12.2022 om av oppbevaring av radioaktivt avfall.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical memorandum – Stand-alone repository DGR and Deep borehole – cost estimation

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Feasability Of KBS-3 Spent Fuel Disposal Concept For Norwegian Fuel

Denne rapporten omhandler muligheten for, og utfordringer ved å bruke KBS-3 konseptet til å deponere norsk brukt reaktorbrensel. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN >

Tecnical Report Applicability Of KBS-3 Concept For Vitrified Waste Disposal

Denne rapporten drøfter hvordan deponikonseptet KBS-3 kan benyttes til å deponere avfall fra reprosessering. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN