Arkiv for:Søve gruver

Foreslår 150 millioner til oppryddingsarbeidet

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag 11. mai foreslår regjeringen å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioakt...

NND lyser ut anbud

I februar 2021 lyser NND ut et anbud for å grave opp, transportere og deponere slaggavfallet i et godkjent deponi. Volumet som skal fjernes anslås å t...

Dialogkonferanse med mulige leverandører

9. september avholdt NND en digital dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov, og ba om innspill fra markedet på løsninger for opprydding, mello...

Pålegg og penger til opprydding, men det lar seg ikke gjennomføre

Statens strålevern (nå DSA) pålegger Nærings- og fiskeridepartementet å rydde opp lavradioaktiv forurensing og overføre det til et godkjent deponi. De...

NRK Brennpunkt lager dokumentar om Søve gruver

NRK Brennpunkt lager dokumentaren «Gruvens hemmeligheter». Opprydding av det lav-radioaktive avfallet aktualiseres. Se dokumentaren her.

Området må sikres

Statens institutt for Strålehygiene (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)) konkluderer med at området må sikres.

Virksomheten legges ned

Virksomheten legger ned på grunn av fall i etterspørsel etter niob. Slagg fra virksomheten forlates i området.

A/S Norsk Bergverk anlegger gruvevirksomhet

Produksjonsnivået var til tider opp til 100 000 til 130 000 tonn i året. Av denne massen fikk de på det meste tatt ut ca. 350–400 tonn niob.

Tyskerne gjør undersøkelser, og et dagbrudd etableres

Tyske geologer undersøker om niob fra Søve gruver kunne benyttes i V1- og V2-raketten. Et dagbrudd, Cappelengangen, etableres.

Det blir påvist at søvitt inneholder nioboksid

Brøgger og Bjørlykke påviser at søvitt inneholder nioboksid. Kalksteinen i Søve gruver inneholder 0,8 % niob, forbundet med svovelkis og magnetitt for...

Kalksteinsmineralet Søvitt oppdages

Les mer her