Institutt for energiteknikk (IFE) har i dag konsesjon for å eie og drifte de nukleære forskningsreaktorene i Norge, lokalisert på Kjeller og i Halden.

IFE er også eier og driver av anlegg for behandling av radioaktivt avfall på Kjeller og driver av Kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

Med tiden skal NND søke om konsesjon for å overta de nukleære anleggene fra IFE.

Forskningsreaktorene HBWR i Halden og JEEP II på Kjeller har inntil nylig vært operative, men ble besluttet permanent stengt, henholdsvis i 2018 og 2019.

HBWR og JEEP II er i dag fortsatt formelt i drift, men i en permanent nedkjørt tilstand og i en overgangsfase til dekommisjonering.

På Kjeller står også reaktorene JEEP I og NORA som har vært permanent nedstengt siden 1960-tallet.

I tillegg til selve reaktorene, er det flere anlegg på Kjeller og i Halden som er tilknyttet reaktordriften. Sammen med reaktoranleggene er også disse underlagt regulatorisk kontroll med konsesjonsplikt i henhold til atomenergiloven.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig for forvaltning og tilsyn med de nukleære anleggene.