Bilde av Sanna Mustonen, Posiva Solutions Oy, som holder opp en plantegning.

Dypt under bakken bygger Finland verdens første permanente lager for høyaktivt atomavfall i det dypgeologiske deponiet Onkalo. En lignende løsning kan være aktuell for Norge. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Vi har mye å lære av andre land. NND skal støtte seg på beste internasjonale praksis. Vi deltar i en rekke internasjonale kompetansefora og samarbeider med internasjonale partnere/leverandører.

Norge følger internasjonale standarder og regelverk for nukleær sektor. Miljøet i Norge med kompetanse innenfor dekommisjonering av nukleære anlegg og håndtering av radioaktivt materiale er relativt lite. Vi har mye å lære av kompetanse og erfaringer fra andre land, blant annet knyttet til dekommisjonering av tilsvarende anlegg som i Norge. NND deltar i relevante internasjonale fora for å utvikle kompetanse og for å bidra til samarbeid og eventuelle internasjonale løsninger på det nukleære området.

Her er en oversikt over noen av NNDs internasjonale samarbeidspartnere.

NNDs internasjonale fagråd

NND har opprettet et faglig råd som vil bidra med både strategiske og tekniske anbefalinger og råd basert på beste internasjonale praksis. Fagrådet vil møtes jevnlig, og vil være viktige rådgivere for NND i tiden som kommer når det gjelder dekommisjonering av anleggene, håndtering og lagring av brukt brensel og prosessen med å finne en lokalisering for det fremtidige deponiet for radioaktivt avfall.

Fagrådet består av følgende representanter:

  • Director Strategy and Technology Adrian Simper fra UK Nuclear Decommisioning Authority (Storbritannia)
  • CEO Sven Ordéus fra AB SVAFO (Sverige)
  • Managing Director Dr. Thilo von Berlepsch fra BGE Technology (Tyskland)
  • Professor Ole Christian Lind fra CERAD – Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (Norge)
  • CEO Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommisjonering (Danmark)
  • Professor Helge Hellevang fra Universitetet i Oslo (Norge)
  • Dr. Stratis Vomvoris fra NAGRA (Sveits)
  • Direktør Pål Mikkelsen fra NND
  • Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer fra NND

International Atomic Energy Agency (IAEA)

IAEA er en internasjonal organisasjon opprettet 29. juli 1957 for å fremme fredelig utnyttelse av atomenergi og hindre tilsvarende bruk i militære formål. Organisasjonen har 139 medlemsstater, deriblant Norge, og hovedkvarter i Wien i Østerrike.

Norges medlemskap gir NND tilgang på internasjonal kunnskap og samarbeid innenfor feltet.

Borehull som deponi for radioaktivt avfall har i de siste årene fått stadig mer oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet for radioaktivt avfall. NND har satt i gang et utviklingsprosjekt knyttet til dette med IAEA.

OECD Nuclear Energy Agency (NEA)

NEA har hovedkontor i Paris og er en mellomstatlig organisasjon under OECD som legger tilrette for samarbeid mellom land med moderne nukleær teknisk infrastruktur og jobber for beste praksis innen nukleær sikkerhet, teknologi, forskning, miljø og regelverk for fredelige formål.

NEA har 33 medlemsstater, deriblant Norge. NEA samarbeider tett med IAEA.

Norges medlemskap gir NND tilgang på internasjonal kunnskap og samarbeid innenfor feltet.

ERDO Working Group (ERDO-WG)

ERDO-WG er et multinasjonalt samarbeid bestående av land med forholdsvis små mengder atomavfall, begrensede ressurser og/eller som er i en tidlig fase i arbeidet hvor man jobber for felles løsninger rundt håndtering og lagring av atomavfall. Norge er representert ved NND.

ERDO-WG har lenge jobbet med løsninger for et internasjonalt deponi, men i senere tid hatt mest fokus på felles pre-deponeringstjenester som f. eks innkapslingsanlegg og pakkeanlegg.

Borehull som deponi for radioaktivt avfall har i de siste årene fått stadig mer oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet for radioaktivt avfall. NND har satt i gang et utviklingsprosjekt knyttet til dette med ERDO-WG.

Studsvik AB

Studsvik AB er et svensk selskap som tilbyr tjenester og tekniske løsninger for hele kjernekraftsyklusen til kunder over hele verden, blant annet metoder for håndtering av radioaktivt avfall. 

En av NNDs oppgaver er å finne en permanent løsning for lagring av 16,5 tonn brukt atombrensel fra IFEs forskningsreaktorer. Det brukte brenselet skal lagres permanent (deponeres) dypt under jorda i hundretusener av år uten å påføre skade på mennesker og miljø. Dette er det mest radioaktive avfallet vi har, og NND anbefaler kjemisk behandling av brenselet før det deponeres for å få det mer lagringsstabilt. 

NND undersøker/forhandler med Studsvik om en mulig avtale som gjelder den kjemiske behandlingsmetoden oksidering av 10 tonn av det norske brukte atombrenselet, utskifting av aluminiumskapslingen som omslutter 1.5 tonn av brenselet, innpakking av de resterende 5 tonnene, og midlertidig lagring av alt brenselet i Sverige. 

Orano

Orano er et fransk atomselskap med virksomhet i mange land. Orano driver med alt innen kjernekraftsyklusen, som utvinning av uran, kjernefysisk logistikk og behandling/reprosessering av brukt atombrensel. Orano reprosesserer omtrent 1700 tonn brukt brensel i året ved sitt anlegg i La Hague i Frankrike.  

En av NNDs oppgaver er å finne en permanent løsning for lagring av 16,5 tonn brukt atombrensel fra IFEs forskningsreaktorer. Det brukte brenselet skal lagres permanent (deponeres) dypt under jorda i hundretusener av år uten å påføre skade på mennesker og miljø. Dette er det mest radioaktive avfallet vi har, og NND anbefaler kjemisk behandling av brenselet før det deponeres for å få det mer lagringsstabilt.  

NND undersøker/forhandler med Orano om en mulig avtale som gjelder den kjemiske behandlingsmetoden reprosessering av det brukte norske atombrenselet og midlertidig lagring i Frankrike.  

The Club of Agencies (CoA)

The Club of Agencies (CoA) er en gruppe bestående av europeiske organisasjoner som håndterer radioaktivt avfall. Formålet er å utveksle erfaringer med ulike løsninger, internasjonalt samarbeid, rammeverk, og utvikling av teknologi rundt en langsiktig håndtering av radioaktivt avfall.

Club of Agencies har eksistert i mer enn 30 år. Vertskapet for møtene går på skift.

NND deltar i dette samarbeidet.

The Nuclear Decommissioning Authority (NDA)

Nuclear Decommissioning Authority (NDA) er en britisk myndighet opprettet 1. april 2005 for å føre tilsyn med stengningen og opprydningen av Storbritannias sivile atomkraftanlegg. NDA overtok eierskapet av de aktuelle anleggene, men selve arbeidet utføres av leverandører på kontrakt.

NND har en samarbeidsavtale med NDA om å utveksle kunnskap og erfaringer innenfor dekommisjonering av nukleære anlegg og håndtering av radioaktivt avfall.

U.S. Department of Energy (DOE)

NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran.

I en liten del av sine forskningsprosjekter i Haldenprosjektet har IFE benyttet høyanriket uran. Avfallet som ble generert er av en art som er utfordrende å lagre og deponere. Nå har USA og Norge konkrete planer om å jobbe sammen for å utvikle en metode for å eliminere risikoen ved høyanriket uran.

IFE og NND har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å jobbe sammen for å finne en løsning for høyanriket uran og vil delta i utviklingen av prosjektet fra norsk side.

Les mer her.

Nyheter fra NND

Oversiktsbilde mot en skråning hvor en mann i oransje arbeidstøy utfører måling av radioaktivitet i området.

Søve-gruver avfallet vil bli trygt og sikkert deponert i en stabil betongkonstruksjon

Leverandør og metode for oppryddingen etter AS Norsk Bergverk i Nome kommune er valgt. -Kontrakten for å rydde opp tildeles AF Decom AS. sier Nils Bøhmer, sektordirektør Teknisk i Norsk nukleær dekommisjonering.…

MAnge mennesker og en rekke båter i den indre havn i Arendal. Foto: Mona Hauglid, Arendalsuken.

NND inviterer til frokostmøte under Arendalsuka

Kunstig intelligens er samtidens heteste snakkis. Hvordan vil den raske teknologiske utviklingen og nye digitale verktøy påvirke en trygg demontering av de norske historiske atomanleggene? Under Arendalsuka 2024 inviterer NND til frokostmøte…

Bilde av Haldenreaktoren på 1950-tallet.

Rapport understreker behovet for nye lager og deponi

Ifølge en nylig publisert rapport fra Menon Economics understrekes behovet for nye lager- og deponiløsninger for å møte den økende mengden menneskeskapt radioaktivt avfall. Rapporten er bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).…