NND har to hovedoppgaver: Vi skal avvikle de norske atomanleggene og vi skal håndtere det radioaktive avfallet. Oppryddingen beregnes å ta rundt 20-25 år og NND jobber i henhold til generasjonsprinsippet. Det er vi som lever nå som har ansvar for å rydde opp i historiske forhold.

Fase 1: Planlegging

Nedbygging av de norske atomanleggene og håndtering av det radioaktive avfallet vil koste mye penger og NND skal finne gode, sikre og kostnadseffektive løsninger. Med tiden skal NND overta anleggene fra Institutt for Energiteknikk (IFE), men IFE og NND har allerede startet et tett samarbeid på en rekke områder. Vi forbereder anleggene og områdene for den kommende nedbyggingen og sørger for sikker drift av anleggene i nedstengt tilstand. Vi jobber med planlegging og utredninger som skal hjelpe oss å finne de beste løsningene. NND jobber etter statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Fase 2: Nedbygging

Det høyaktive brukte reaktorbrenselet og tungtvannet er nå fjernet fra reaktorene, og de nødvendige konsesjoner (tillatelser) er på plass. Nå er vi klare for å starte med den praktiske dekommisjoneringen for alvor. Dekommisjonering av anleggene omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg som er godkjent for mottak og lager.

Fase 3: Tilbakeføring av områdene

Hensikten med dekommisjoneringen er å sikre at det ikke lenger finnes spor etter nukleær virksomhet, slik at anleggsområdene kan friklasses og tas ut av regulatorisk kontroll. Det vil si at alt nukleært materiale og miljøgifter over fastsatte grenseverdier skal fjernes fra områdene. Arealene tilbakestilles til et miljø som ligner det som var før reaktorene ble bygget og området godkjennes for annet bruk.

Nasjonalt anlegg for permanent oppbevaring av radioaktivt avfall er i drift

En av NNDs hovedoppgaver er å etablere ny infrastruktur for håndtering og permanent oppbevaring av radioaktivt avfall. NNDs tolkning av oppgaven innebærer at etaten planlegger å etablere deponikapasitet for i hovedsak historisk avfall. Det vil si brukt atombrensel fra IFEs forskningsreaktorer samt avfall fra dekommisjoneringen av atomanleggene. I tillegg skal NND sørge for deponiløsninger for radioaktive kilder fra medisin, forskning og industri. Anlegget skal være operativt i 100 år med tilsynsplikt i 300 år.

AI ung

Den store intelligens-festen

Den 17. og 18. april går AI+ konferansen i Halden av stabelen. Flere hundre tenåringer tyvstartet intelligens-festen. I samarbeid med Inspiria og Tekna har Smart Innovation Norway arrangert teknologi-dager for 8-klassingene i…
Casper Boe Jensen fra Dansk Dekommissionering viser rundt på anlegget. Foto: Jan Johannessen / NND

Kunnskapsbygging i Danmark

For NND er både kunnskapsbygging, erfaringsutveksling og involvering viktig. Denne uken har NNDs sivilsamfunnsgruppe og representanter for norske kommuner som har inngått, eller er i ferd med å inngå samarbeidsavtale med NND,…

En ansatt ved IFE sees i reaktorhallen til Halden-reaktoren. Foto: Jan Johannessen / NND

NNDs konsesjonssøknad for Halden er nå på høring

2018 opprettet staten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). NNDs samfunnsoppdrag er å ta ansvar for Norges historiske atomavfall på en trygg, sikker og ansvarlig måte. I 2019 stengte Norges siste atomreaktor. Reaktoren har…