2025
Måldato for overføring av de norske atomanleggene til NND

I dag har Institutt for Energiteknikk (IFE) konsesjon for å eie og drifte de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt driften av avfallsdeponiet for lav- og mellomradioaktivt materiale i Himdalen (KLDRA), hvor Statsbygg har eierkonsesjonen. På sikt skal NND ta over samtlige konsesjoner. Det skal være NNDs hovedprioritet å forberede overtakelse av alle relevante anlegg, med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE og Statsbygg.

2023
Utredning om oppbevaring av alt norsk radioaktivt avfall

NND skal utrede løsninger for oppbevaring av alt det radioaktive avfallet i Norge i en konseptvalgutredning som skal leveres til Nærings- og fiskeridepartementet. Frist for levering er utsatt for å kunne gi NND mulighet for å prioritere andre oppgaver.

2022
NND leverte konsesjonssøknad

I stortingsmelding 8 (2000-2021) angis som et mål å kunne overføre ansvar for drift og eierskap til atomanleggene i Halden, på Kjeller og i Himdalen til NND 1.1.2024. For at dette skal kunne være mulig må NND sende en komplett konsesjonssøknad til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). NND sendte inn søknad om konsesjoner 21.12.2022

2022
Utredning midlertidige lager

1. juni leverte NND et konseptvalgnotat til NFD, der konklusjonen er at midlertidige lager for radioaktivt avfall bør bygges enten på Rokke i Halden kommune eller på Sommerro i Aremark kommune.
Les rapporten.

2022
NNDs årsrapport 2021
2021
NNDs årsrapport 2020
2021
NND leverer konsesjonssøknad - del 1 til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
2020
NND leverer utredning om behandling av brukt brensel

Rapporten Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet i juni 2020. Dette er NNDs første konseptvalgutredning.

2020
NNDs årsrapport 2019

Her kan du lese NNDs årsrapport for 2019.

2020
NND skal rydde opp etter Søve gruver

1. januar 2020 tok NND over ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve gruver i Nome kommune i Telemark.

2019
NNDs årsrapport 2018
2018
Norsk nukleær dekommisjonering blir opprettet

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble opprettet i Statsråd den 9. februar 2018 som et ordinært forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 12. februar 2018. NND skal være et nasjonalt organ for opprydding etter Norges atomvirksomhet og sikker håndtering av norsk atomavfall.

2017
Norsk nukleær dekommisjonering får sitt navn

Det blir besluttet at en ny statlig etat, som skal ha ansvaret for oppryddingen, legges til Halden og har fått navnet Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

2016
Regjeringens anbefaling

Regjeringen anbefaler at staten skal være med å finansiere en fremtidig opprydning av atomavfallet.

IMG 8332

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokalisering av atomavfallsanlegg. Alle andre innbyggere i Aremark kommune…
Haldenreaktoren. Foto: Jan Johannessen/NND

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025. Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning at de nukleære anleggene overføres fra forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk (IFE) til det statlige…

Angelique Marck plasserer seismografen i en kjeller på Hvaler mens Sara Reisaei følger med. Foto Jan Johannessen

Kartlegger risikoen for jordskjelv

Ut av kjelleren på et gammelt skolebygg på Hvaler kryper to representanter fra Universitet i Bergen. De kan rapportere at kjelleren har strøm, er tørr og har flatt grunnfjell. Fine forhold for…