Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

Det norske atomprogrammet er avsluttet og atomreaktorene er stengt. Norges siste atomreaktor i drift var Jeep II-reaktoren (bildet) på Kjeller. Den ble stengt i 2019. Nå forbereder NND og IFE oppryddingen etter norsk atomvirksomhet. Foto: IFE.

NND skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Oppryddingen av anleggsområdene beregnes å ta rundt 20-25 år. I 2050 er områdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annet bruk.

I Norge har man til sammen hatt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Alle er nå stengt. NND har i nært samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) startet arbeidet med å planlegge nedbygging av reaktorene og opprydding på områdene.

Hva er dekommisjonering?

Dekommisjonering av anleggene omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg som er godkjent for mottak og lager.

Mål for dekommisjoneringen

Hovedmålet med dekommisjonering av de nukleære anleggene er sikker og kostnadseffektiv nedbygging uten skader på mennesker og miljø. Gjennom god og systematisk planlegging og gjennomføring av dekommisjoneringsarbeidet reduseres nukleær risiko ved at brensel og radioaktivt avfall fjernes fra systemer, bygninger og områder.

Etter at dekommisjoneringen er ferdigstilt skal anleggsområdene være fri for alle spor av nukleær aktivitet slik at de er utenfor regulatorisk kontroll etter atomenergiloven og kan friklasses.

To alternativer for sluttilstand er under utredning:

1) Begrenset bruk – utenfor regulatorisk kontroll, men uten mulighet for å oppholde seg på området 24/7. Området kan reguleres til industri-, men ikke boligområde/barnehage
2) Ubegrenset bruk- utenfor regulatorisk kontroll og ingen restriksjoner på bruk av området

Kostnader

Kostnadsanslaget for dekommisjoneringen er ca. 7 mrd. Det er store usikkerheter i kostnadsanslaget.

Veien framover

Vurderingene i rapporten Kvalitetssikring (KS1) av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg skal etter planen behandles av regjeringen høsten 2020.

Forberedelser til dekommisjoneringen

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utfører NND i tett samarbeid med IFE.

Les om hva som skjer på de nukleære anleggene. 

Sentrale dokumenter

Her finner du utredninger, strategier og andre sentrale dokumenter innenfor området dekommisjonering.

Se Publikasjoner for flere dokumenter