Kontrollrommet ved Haldenreaktoren 1960.
Kontrollrommet ved Haldenreaktoren 1960.

De norske forskningsreaktorene på Kjeller i Lillestrøm og i Halden er stengt. Nå planlegger vi en sikker og kostnadseffektiv opprydding.

Halden-reaktoren (HBWR)

I 1956 startet arbeidet med planlegging av Haldenreaktoren, og denne startet opp i 1959. Reaktoren har siden vært eid og driftet av det som ble stiftelsen Institutt For Energiteknikk (IFE)

Haldenreaktoren (Halden Boiling Water Reactor – HBWR) er en 25 MW forskningsreaktor. Reaktoren ligger inne i Månefjellet, like utenfor Halden sentrum. Reaktoren var verdens første kokende reaktor moderert med tungtvann. Dens fleksibilitet som forskningsreaktor åpnet for mange typer eksperimenter, og ga betydelig internasjonal interesse for samarbeid.

Haldenreaktoren ble brukt til:

• Undersøkelse av reaktorbrensel. Reaktoren kunne simulere forhold i ulike typer reaktorer for å teste egenskapene til brensel.
• Undersøkelse av materiale, hovedsakelig kapslingsmateriale eller konstruksjonsmateriale til reaktortank.
• Utvikling av nye målemetoder og instrumenter ved undersøking av brensel og materiale.

Spillvarmen fra reaktoren ble brukt til å produsere vanndamp som ble utnyttet av Saugbrugsforeningen.

I reaktoren er det gjennomført en rekke krevende eksperimenter, med mange typer brensel, belastninger og sluttilstand. Dette har bidratt til en, også i internasjonal sammenheng, betydelig kompleksitet for etterhåndteringen av brenselet.

IFE besluttet å stenge Haldenreaktoren sommeren 2018. Etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011 minsket oppdrag fra internasjonal kjernekraftindustri. Dette førte til en krevende økonomi. I tillegg stod man overfor tekniske utfordringer som ikke lot seg løse innenfor gjeldende økonomiske rammer. Derfor valgte IFE å stenge reaktoren.

Brensel og tungtvann er så langt ikke fjernet fra reaktoren, og den driftes derfor fortsatt med samme krav til sikkerhet som under ordinær drift.

Fakta

  • Halden (HBWR)-reaktoren ble stengt i 2018 og er nå i en permanent nedkjørt tilstand, men under samme sikkerhetsregime som da den var i normal drift
  • Forberedelser for dekommisjonering av anlegget pågår