land cowork office

Oppryddingen etter Norges nukleære virksomhet har startet. Det er vårt felles ansvar å rydde opp etter Norges nukleære virksomhet på en god måte. Vi skal løse det ved hjelp av dyktige medarbeidere og internasjonalt samarbeid. Vi er på jakt etter samfunnsengasjerte mennesker med ulik fagkunnskap med evne til å håndtere og finne løsninger på komplekse problemstillinger.

Ledige stillinger vil bli utlyst her

Vil du bli vår kollega?

På NND vil du jobbe med engasjerte kolleger innenfor mange ulike fagområder.

Finn ansatte her

Fagansvarlig nukleær sikkerhet | Søknadsfrist 27. september

For mer informasjon, kontakt sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg, mobil: 951 78 949

Til en nyopprettet, spennende og utfordrende stilling søkes Fagansvarlig nukleær sikkerhet.

SØK PÅ STILLINGEN HER

Denne stillingen er sentral i NNDs sikkerhetskulturarbeid, og skal sørge for at NNDs valg og bruk av tekniske løsninger i forbindelse med dekommisjonering av anlegg, samt behandling og lagring av radioaktivt avfall, skjer i forhold til de beste sikkerhetsmessige løsninger. For å lykkes med dette, kreves det en utvikling av fagområdene. Stillingen vil derfor være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

NND samarbeider tett med IFE, som er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

NND er i en etableringsfase for å kunne ta over den nukleære delen av IFE (planlagt virksomhetsoverdragelse 2024). Frem til gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, vil denne stillingen jobbe opp mot tilsvarende fagmiljø på IFE.

Stillingen tilhører sektor sikkerhet, kvalitet og miljø, og rapporterer til sektordirektør.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være kravstillende, rådgivende, utførende og verifiserende innenfor nukleær sikkerhet i NND, og arbeidsoppgavene vil innebære:

 • Tolke og tydeliggjøre nasjonale og internasjonale krav, for å sikre at NND til enhver tid har et oppdatert styringssystem basert på gjeldende krav og beste metodikk
 • Bidra til etablering, vedlikehold og etterlevelse av risikobasert ledelsessystem som ivaretar nukleær sikkerhet
 • Lede verifikasjonsteamet for sikkerhetsstudier (safety case)
 • Delta i NNDs beredskapsorganisasjon ved krisehåndtering
 • Ivareta bestillerfunksjonen opp mot konsulenter som leverer på faget nukleær sikkerhet
 • Gjennomføre uavhengig verifikasjon, revisjoner og risikoanalyser ved behov
 • Bistå i rådgivning, internopplæring og kompetanseskapende arbeid for å sikre god praksis i virksomheten
 • Dialog og samarbeid med andre nasjoner og internasjonale organisasjoner (IAEA, OECD NEA mm.) for å sikre tilgang på de beste løsningene innen nukleær sikkerhet
 • God kjennskap til internasjonale anbefalinger og regelverk
 • Vurdere rapporter som skal til sikkerhetskomite, risikokomite og myndigheter

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har naturvitenskapelig utdanning på master- eller PhD- nivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

Erfaring/annen kompetanse:

 • Erfaring med bruk av nukleære safety prinsipper, standarder og veiledninger, samt tilrettelegging av god implementering av disse
 • Erfaring med drift/tekniske løsninger fra nukleær sektor
 • Erfaring fra dekommisjoneringsarbeid
 • Erfaring innen nukleært område: materialkontroll (safeguards), transportsikkerhet (ADR) og eksportkontroll
 • Erfaring innen revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Prosjektledelse
 • Risikostyring
 • God kjennskap til nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger til nukleær sikkerhet
 • Kjennskap til radioaktivitet , strålingsfysikk og/eller reaktorfysikk

Personlige egenskaper

Nøyaktig

 • Høy faglig og personlig integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne (muntlig og skriftlig) i norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere sikkerhetskritiske problemstillinger

Erfaring og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må kunne oppnå sikkerhetsklarering .

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 72-78. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere
 • Statens pensjonskasse

Arbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er mulig å jobbe hjemmefra etter avtale og 1-2 dager på Kjeller. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

SØK PÅ STILLINGEN HER

Informasjonssikkerhetsleder (CISO) | Søknadsfrist 27. september

For mer informasjon, kontakt sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg, mobil: 951 78 949

Ønsker du jobb i en organisasjon der informasjonssikkerhet utgjør en viktig del av arbeidet med å sikre samfunnskritisk infrastruktur?

SØK PÅ STILLINGEN HER

For å håndtere et stadig mer utfordrende trussel- og risikobilde, økte sikkerhetskrav til offentlige virksomheter og for å sikre tilfredsstillende behandling og beskyttelse av NNDs informasjonsverdier, søker vi etter informasjonssikkerhetsleder (CISO- Chief Information Security Officer).

NND er i en etableringsfase for å kunne ta over den nukleære delen av IFE (planlagt virksomhetsoverdragelse 2024). Frem til gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, vil denne stillingen jobbe opp mot tilsvarende fagmiljø på IFE.

Informasjonssikkerhetsleder skal lede arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle vårt risikobaserte ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på en anerkjent internasjonal standard.

Ansvaret inkluderer forebyggende og operativ beredskap for informasjonssikkerhet.

Stillingen vil være kravstillende og rådgivende, samt følge opp informasjonssikkerheten i NND. Som informasjonssikkerhetsleder vil du betjene hele organisasjonen.

Stillingen tilhører sektor sikkerhet, kvalitet og miljø, og rapporterer til sektordirektør.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og blant annet innebære:

 • Vedlikeholde og videreutvikle vårt risikobaserte ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på en anerkjent internasjonal standard
 • Bidra til at NNDs praksis gjennomføres iht relevante interne og eksterne krav
 • Utarbeide og vedlikeholde en informasjonssikkerhetsstrategi og se til at de overordnede målene oppnås.
 • Planlegge og gjennomføre intern opplæring og bevisstgjøringsaktiviteter innen informasjonssikkerhet
 • Bidra til at det planlegges, gjennomføres og følges opp funn fra risikovurderinger og revisjoner relatert til informasjonssikkerhet samt påse at det i organisasjonen er etablert adekvate kontroll- og egenevalueringsrutiner.
 • Bidra til at NND holder seg oppdatert på trusselbildet og at arbeidet med informasjonssikkerhet dimensjoneres i henhold til trussel- og risikobildet
 • Bistå i rådgivning, internopplæring, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innenfor fagfeltet for å sikre god praksis i virksomheten, herunder leverandører og besøkende
 • Følge opp og analysere avvik innenfor fagfeltet og bistå med å gi råd/foreslå tiltak som sikrer erfaringsdeling og bidrar til kontinuerlig forbedring innenfor fagfeltet
 • Ansvar for vedlikehold av beredskapsplaner for å ivareta informasjonssikkerheten, samt gjennomføring av øvelser
 • Påse at NND har nødvendig håndtering av en operativ IKT-sikkerhetsfunksjon

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Utdanning på masternivå innenfor informasjonssikkerhetsområdet eller andre relevante fagområder (Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå)

Erfaring/annen kompetanse:

 • Kjennskap til IKT-relatert risiko, sårbarheter og trusselvurderinger, samt erfaringer i å gjennomføre risikovurderinger.
 • God kjennskap til ISO 27001 eller tilsvarende rammeverk for informasjonssikkerhet
 • Erfaring med og evne til å holde seg oppdatert på nasjonalt og internasjonalt regelverk, utfordringer, utviklingstrekk og løsninger innenfor informasjonssikkerhet.
 • Erfaring med utarbeidelse av styrende dokumentasjon.
 • Erfaring med behandling av skjermingsverdige verdier og med operasjonalisering av krav til informasjonssikkerhet i sikkerhetsloven m/forskrifter.

Det er i tillegg ønskelig med:

 • Prosjektledelse
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av revisjoner
 • Erfaring med operasjonalisering av prosess for risikostyring generelt og med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger for informasjonssikkerhet spesielt.

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere problemstillinger
 • Må kunne presentere i store grupper – også internasjonalt

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn baseres på stillingskode Seniorrådgiver: (lønnstrinn 72 -78). Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.
 • Pensjon, forsikring og boliglån gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe hjemmefra og 1-2 dager på Kjeller. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven og søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

SØK PÅ STILLINGEN HER