NND skal lede arbeidet med styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg

Planleggingen av hvordan Norge skal rydde opp i sin nukleære arv har pågått lenge og det har blitt laget mange rapporter om temaet.

Selv om Norge har hatt en begrenset nukleær virksomhet sammenlignet med mange andre land vil det være komplisert og ta tid å rydde opp.

I Norge finnes det fire kjernereaktorer som har blitt benyttet til forskning. På Kjeller står JEEP I, Nora (delvis dekommisjonerte) og JEEP II. I Halden står HBWR-reaktoren (Halden Boiling Water Reactor). I juni 2018 vedtok IFEs styre å permanent stenge driften av HBWR og i april 2019 stengte også JEEP II på Kjeller. Dermed finnes det ikke lenger noen atomreaktorer i drift i Norge.

Virksomheten er nå inne i en overgangsfase som vi kaller for pre-dekommisjonering. Reaktorene er ikke lenger i drift, men heller ikke i dekommisjonering. NND vil søke nye konsesjoner fra Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA) for å overta ansvaret for reaktorene fra IFE.

Sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel

Det er stor forskjell på hvor farlig ulike radioaktive materialer er og hvor lenge de skal skjermes før de er ufarlige for mennesker og miljø. Det er NNDs oppgave å sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel. NND studerer hvordan andre land arbeider med saken. Det vi kan si med sikkerhet er at oppgaven vil blir ressurskrevende og ta tid å løse.

I Norge finnes omtrent 17 tonn brukt brensel. Det er ingen store mengder sammenlignet med mange andre land, men det må likevel håndteres og lagres på en sikker måte. Brukt reaktorbrensel oppbevares foreløpig på IFEs anlegg i Kjeller og Halden. En kompliserende faktor for å finne en langsiktig løsning er at deler av brenselet betegnes som ustabilt. Det betyr at brenselet må behandles før det kan sendes til endelig lagring.

Håndtere radioaktivt avfall fra helse, forsvar og industri

NND skal også håndtere og lagre nukleært avfall fra helse, forsvar og industri der det ikke foreligger andre løsninger. Selv om denne oppgaven i begynnelsen er liten i forhold til dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer, kommer dette sannsynligvis til å bli viktigere over tid.

Etablere nytt anlegg for radioaktivt avfall

I dag finnes et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog/Høland. Her oppbevares avfall fra norsk industri, helsevesen og forsvar, i tillegg til avfall fra Institutt for energiteknikk (IFE).

KLDRA drives i dag av IFE og finansieres over statsbudsjettet. Anlegget eies av Statsbygg. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) vil etterhvert ta over eierskap og drift av dette anlegget.

Lageret begynner å bli fullt (63 prosent av kapasiteten er fylt opp). Det er derfor behov for et nytt anlegg. Anlegget skal, i tillegg til å ta i mot dagens avfall, også kunne ta i mot avfall fra nedbyggingen av reaktorene i Halden og på Kjeller.

NND har foreslått at det skal bygges et moderne industrianlegg som skal ta i mot og lagre alt avfall, inkludert brukt atombrensel. Her inngår også funksjoner som administrasjon, logistikk, forskning og utvikling og vedlikehold.

Forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne

NND skal forvalte områdene som i følge Atomenergiloven er underlagt restriksjoner. Bygninger og utstyr skal fjernes og arealene skal tilbakestilles til et miljø som ligner det som var før reaktorene ble bygget. Det vil si dekommisjonering enten til “begrenset bruk” (næring) eller “ubegrenset bruk” (bolig).