NND skal lede arbeidet med styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg

Planleggingen av hvordan Norge skal rydde opp i sin nukleære arv har pågått lenge og det har blitt laget mange rapporter om temaet.

Selv om Norge har hatt en begrenset nukleær virksomhet sammenlignet med mange andre land vil det være komplisert og ta tid å rydde opp.

I Norge finnes det fire kjernereaktorer. I Kjeller står JEEP I, Nora og JEEP II. I Halden finnes HBWR. I juni 2018 vedtok IFEs styre å stenge driften av reaktoren. Det er i denne forbindelse NND ble etablert.

Sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel.

Det er stor forskjell på hvor farlig ulike materialer er og hvor lenge de skal skjermes før de er ufarlige for mennesker og miljø. I Norge finnes omtrent 17 tonn brukt brensel.

Det er ingen store mengder sammenlignet med mange andre land, men det må likevel håndteres og lagres på et sikkert vis. Brukt reaktorbrensel oppbevares foreløpig på IFEs anlegg i Kjeller og Halden. En kompliserende faktor for å finne en langsiktig løsning er at deler av brenselet betegnes som ustabilt.

Det er NNDs oppgave å sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel. NND studerer hvordan andre land arbeider med saken. Det vi kan si med sikkerhet er at oppgaven vil blir resurskrevende og ta tid å løse.

Håndtere radioaktivt avfall fra helse, forsvar og industri

Som etat skal NND håndtere og lagre nukleært avfall fra helse, forsvar og industri der det ikke foreligger andre løsninger. Selv om denne oppgaven i begynnelsen er liten i forhold til dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer, kommer dette sannsynligvis til å bli viktigere over tid.

Forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne

NND skal sørge for å tilbakestille brukte arealer til et miljø som ligner det som var før Norges nukleære virksomhet startet. For å gjøre det på best mulig måte skal NND forvalte all den nukleære infrastruktur som allerede finnes og/eller trengs for å løse det samlede oppdraget