NND ønsker å finne gode løsninger på kompliserte problemstillinger.

NND ønsker å finne gode løsninger på kompliserte problemstillinger. Dekommisjonering og håndtering av nukleært avfall er utfordrende, og krever derfor bredt samarbeid med en rekke aktører.

Som fagetat jobber vi på vegne av det norske folk. NND ønsker å bygge tillit og jobbe for gode relasjoner med alle som er berørt av vårt samfunnsoppdrag. Vi ønsker størst mulig åpenhet om vårt arbeid.

NND ønsker tett samarbeid med kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet forøvrig. Vi ønsker også at relevante miljøorganisasjoner engasjerer seg, slik at vi sammen når målet om en sikker og miljøvennlig dekommisjonering og trygg håndtering av atomavfall.

Den norske nukleære historien har gitt felles goder som for eksempel sikrere reaktordrift i mange land og tryggere styring av oljeplattformer i Nordsjøen.

Samtidig er det vårt felles ansvar å rydde opp i Norges nukleære avfall på en god måte, slik at våre barn ikke lever med konsekvensene av tidligere generasjoners valg.

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som driver forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller i dag. IFE er NNDs nærmeste samarbeidspartner.

IFE har også virksomhet som ikke påvirkes av dekommisjoneringen. Det jobbes nå med å kartlegge omfanget av oppgaver og utarbeide en detaljert tidslinje for hvilke deler av IFEs virksomhet som skal overføres til NND.

Dette er et langsiktig arbeid som stiller krav til at IFE og NND lykkes med kompetanseoverføringen som kreves for å gjennomføre en vellykket dekommisjonering.

En annen viktig partner er Statsbygg, som i dag eier KLDRA-anlegget i Himdalen i Aurskog-Høland. Her oppbevares avfall fra norsk industri, helsevesen og forsvar, samt avfall fra IFE.

KLDRA står for «Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall».

Vi skal på sikt overta ansvaret for dette anlegget, samt bidra til å finne den beste løsningen for lagring av alt radioaktivt avfall i fremtiden.

Vi har også som oppgave å gjennomføre en dekommisjonering i tråd med internasjonale erfaringer og «best practice». NND samarbeider derfor tett med relevante nasjonale og internasjonale aktører som Statens strålevern, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Du kan lese mer om Norges forskningsreaktorer og departementets arbeid med nukleær avfallshåndtering på hjemmesidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

VIKTIGE AKTØRER

 • ife-logo-1

  IFE

  IFE driver forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller i dag. IFE er NNDs nærmeste samarbeidspartner.

 • SB_logo-svart2

  Statsbygg

  En annen viktig partner er Statsbygg, som i dag eier KLDRA-anlegget i Himdalen i Aurskog-Høland.

 • statens-strålevern-logo

  Statens strålevern

  NND samarbeider tett med relevante nasjonale og internasjonale aktører som Statens strålevern.

 • iaea-logo

  IAEA

  NND samarbeider tett med relevante nasjonale og internasjonale aktører som IAEA.