Tilskudd til kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg

Frist for å søke om midler for 2023 er 1. november 2023. 

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Utbetaling utløses på bakgrunn av rapportering for foregående år. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.  

For 2023 åpnes det for at det kan søkes om dekning av allerede påløpte utgifter, så lenge utgiftene kan dokumenteres etter kravene for ordningen.  

 Formålet med tilskuddsordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi kommuner forutsetninger for å ivareta de forskjellige rollene som følger av å være en vertskommune for atomanlegg, og bygge opp kompetanse innenfor fagfeltet som dekommisjonering, bygging av atomanlegg og håndtering av atomavfall.   

Tilskudd utbetales i tråd med regelverk for tilskudd til kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 27.9.2023.

Kriterier for måloppnåelse 

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av måloppnåelse: 

Beslutningstakere i nåværende og potensielle vertskommuner for atomanlegg blir bedre i stand til å ivareta sine roller ved at ansatte, politikere og innbyggere i de aktuelle kommunene får økt kompetanse om NND og NNDs oppdrag, som grunnlag for samarbeid og velinformert faglig dialog.  

NND rapporterer til NFD på måloppnåelse for tilskuddsordningen.  

Tilskuddsramme 

Ordningen har en totalramme på 4. mill. kr. for 2023.  

Kriterier for å søke   

Målgruppe for ordningen  

Målgruppen er kommuner som har atomanlegg under dekommisjonering eller kan få atomanlegg knyttet til behandling av atomavfall og/eller lagring/deponering av atomavfall.    

For at kommunen skal falle inn under definisjonen atomkommune er det et krav at det ligger et politisk vedtak i kommunestyret eller formannskapet med ønske om å undersøke muligheten til å bli vertskap.  

  

Tildelingskriterier  

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av tilskudd:  

  • Tilskudd kan bare gis til norske kommuner.   
  • Aktuelle kommuner må enten være eller ønske å undersøke muligheten for å bli vertskap for et atomanlegg. Det er et krav at det ligger et politisk vedtak i kommunestyret eller formannskapet med ønske om å undersøke mulighetene til å bli vertskap.   
  • Tilskuddsmidlene skal brukes til å gi kommunen (politikere, forvaltningsapparat og innbyggere) kunnskap om hva det innebærer å være vertskommune for atomanlegg og NND sitt oppdrag.   
  • Midlene skal gå til konkrete tiltak i form av rekruttering av tilsatte med nødvendig kompetanse, kompetanseutvikling, samarbeid med NND, informasjonsutveksling eller andre nært beslektede tiltak.   
  • Langsiktige prosjekter prioriteres for å bidra til kontinuitet.   

  

Følgende beregningsregler legges til grunn for størrelsen på støtten:   

  • Tilskuddet dekker lønn for tilsatte som har oppgaver knyttet til formålet med tilskuddet, i den andelen av stillingen som er avsatt til dette. Støtten beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn for den tilsatte.   
  • Det kan også søkes om støtte til kompetanseutviklingstiltak, innbyggerdialog og ekstern faglig ekspertstøtte.   

  

Vurdering av søknaden   

Alle søknader blir behandlet etter regelverket for ordningen, lenke.    

Søknadsbehandlingen følger reglene i forvaltningsloven (inkl. krav til begrunnelse, rett til partsoffentlighet, klagerett m.m.), krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Det legges vekt på å unngå forskjellsbehandling.  

Når vi behandler søknadene legger vi vekt på tiltak som svarer ut tildelingskriteriene-, formålet- og kravene til måloppnåelse for ordningen.   

 

Saksgang 

Søknaden blir registrert

Søknaden registreres, og du får en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.   

Behandling av søknader

Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. 

Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen. 

Motta svar

Innvilgede søknader bekreftes med tilskuddsbrev. 

Avslåtte søknader bekreftes med avslagsbrev som inkluderer opplysninger om klageadgang, klageinstans, framgangsmåte og frist for klage. 

Utbetaling av tilskudd

Midlene utbetales for ett år av gangen, og utbetaling utløses på bakgrunn av rapportering for foregående år.  

For 2023 åpnes det for at det kan søkes om dekning av allerede påløpte utgifter, så lenge utgiftene kan dokumenteres etter kravene for ordningen.  

Tilskudd for 2023 vil bli utbetalt fortløpende etter at søknaden er vurdert, senest innen årsskriftet 2023-2024.   

For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.  

Det kan iverksettes tiltak for å kontrollere at tilskuddet brukes i samsvar med formålet. 

 

Rapport og regnskap 

Tilskuddsmottaker skal rapportere innen 15. februar året etter tildelingsåret på bruken av midlene.  

Rapporten skal kortfattet beskrive hvordan midlene er brukt og i hvilken grad målene for tilskuddet er nådd.  

Prosjektregnskap skal vise hva tilskuddsmidlene har blitt brukt til. Kommunen er ansvarlig for at midlene blir brukt i henhold til regelverket for tilskuddsordningen. Det er krav om revisorattestert regnskap. 

 

Kontroll med bruk av midler  

Norsk nukleær dekommisjonering, Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede midler. 

Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon m.m. 

 

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling  

Tilskuddet kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom mottaker av tilskuddet gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet. 

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert revisorattestert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 

Søknadsskjema  

Her finner du søknadsskjema.

Her finner du budsjettmal.

Utfylt søknadsskjema sendes til: 

post@nnd.no med kopi til hilde.ronning@nnd.no  

Her finner du regelverket for tilskuddsordningen

 

Ta gjerne kontakt med NNDs samfunnskontakt ved spørsmål om tilskuddsordningen eller ønske om samarbeid. 

Hilde Rønning 
E-post: hilde.ronning@nnd.no
Telefon: 958 52 843 

Rapportering

Rapporten sendes elektronisk til post@nnd.no med kopi til ansvarlig sektor for tilskuddet kom@nnd.no

Frist for rapportering er 15. februar 2024. Ved spørsmål ta kontakt med Hilde Rønning på e-post:hilde.ronning@nnd.no eller tlf.: 95852832

Last ned mal for rapportering

Last ned mal for regnskap