Tilskudd til organisasjoner med aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall

Frist for å søke om midler for 2023 er 1. november 2023. 

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen  med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Utbetaling utløses på bakgrunn av rapportering for foregående år. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.  

For 2023 åpnes for at det kan søkes om dekning av allerede påløpte utgifter, så lenge utgiftene kan dokumenteres etter kravene for ordningen. 

 

Formålet med tilskuddsordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra med felles kunnskapsbygging og god dialog med organisasjoner som har aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall.   

Tilskudd utbetales i tråd med regelverk for tilskudd til organisasjoner med aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 27.9.2023. 

 

Kriterier for måloppnåelse 

NND vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltakene bidrar til tilskuddsordningens mål om felles kunnskapsbygging og god dialog. 

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av søknadene: 

 • Organisasjonene som får tilskudd får økt kompetanse om Norsk nukleær dekommisjonering (NND), NNDs oppdrag og arbeidet med dekommisjonering og håndtering av atomavfall.      
 • Ordningen bidrar til at organisasjonene har dedikerte ressurser som har kompetanse på området.  
 • NND får innspill fra organisasjonene om relevante saker i oppryddingsarbeidet. 

 

NND rapporterer til NFD på måloppnåelse for tilskuddsordningen.  

 

Tilskuddsramme 

Ordningen har en totalramme på 1,5 millioner kr for 2023.  

For organisasjoner som søker om deltakelse i nasjonal referansegruppe kan det søkes om tilskudd opp til 120 000 kr. per organisasjon per år.  

Nasjonale, regionale og lokale organisasjoner kan i tillegg søke om støtte til enkelttiltak og prosjekter.  

 

Kriterier for å søke  

Målgruppe for ordningen 

Målgruppen er organisasjoner som har aktivitet innen feltet dekommisjonering av atomanlegg og oppbevaring av atomavfall.  

Organisasjonene må enten ha nasjonal dekning eller være tilknyttet kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg. Det er et krav at det ligger et politisk vedtak i kommunestyret eller formannskapet med ønske om å undersøke mulighetene til å bli vertskap. 

 

Vi gir ikke støtte til  

Organisasjoner som ikke er i målgruppen for ordningen og/eller ikke tilfredsstiller de grunnleggende tildelingskriteriene for å kunne søke på ordningen.  

Det gis ikke støtte til tiltak som ikke bidrar til måloppnåelse for ordningen.   

 

Tildelingskriterier 

Følgende tildelingskriterier legges til grunn for tildeling av tilskudd:  

 • Organisasjonen har et organisasjonsnummer.  
 • Organisasjonen er registrert i frivillighetsregisteret.  
 • Organisasjonene må enten ha nasjonal dekning eller være tilknyttet kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg.  
 • Tilskuddsmidlene skal brukes til å øke organisasjonenes kompetanse om NNDs oppdrag, informere og involvere organisasjonenes medlemmer og interesserte innbyggere.  
 • Midlene kan også brukes til å delta i prosesser opp mot NND for å gi innspill til etatens arbeid.  
 • For tilskudd til landsdekkende organisasjoner vil prosjekter med langsiktig perspektiv bli prioritert.  
 • Midlene kan gå til dekning av lønn for interne ressurser eller andre dokumenterte tiltak.  
 • Det legges til grunn at ressursbruken i prosjektene skal være nøktern.  

 

Etter at du har sendt søknaden 

Søknaden blir registrert 

Søknaden registreres, og du får en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.   

Behandling av søknader 

Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. 

Alle søknader blir behandlet etter regelverket for ordningen.   

Søknadsbehandlingen følger reglene i forvaltningsloven (inkl. krav til begrunnelse, rett til partsoffentlighet, klagerett m.m.), krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Det legges vekt på å unngå forskjellsbehandling. 

Når vi behandler søknadene legger vi vekt på tiltak som svarer ut tildelingskriteriene-, formålet- og kravene til måloppnåelse for ordningen.  

Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen. 

Motta svar 

Innvilgede søknader bekreftes med tilskuddsbrev. 

Avslåtte søknader bekreftes med avslagsbrev som inkluderer opplysninger om klageadgang, klageinstans, framgangsmåte og frist for klage. 

Utbetaling av tilskudd 

Midlene utbetales for ett år av gangen, og utbetaling utløses på bakgrunn av rapportering for foregående år.  

For 2023 åpnes det for at det kan søkes om dekning av allerede påløpte utgifter, så lenge utgiftene kan dokumenteres etter kravene for ordningen.  

Tilskudd for 2023 vil bli utbetalt fortløpende etter at søknaden er vurdert, senest innen årsskriftet 2023-2024.   

 For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.  

Det kan iverksettes tiltak for å kontrollere at tilskuddet brukes i samsvar med formålet. 

 

Rapport og regnskap 

Tilskuddsmottaker skal rapportere innen 15. februar året etter tildelingsåret på bruken av midlene.  

Rapporten skal kortfattet beskrive hvordan midlene er brukt og i hvilken grad målene for tilskuddet er nådd.  

Det skal sendes inn regnskap for bruk av midlene. Alle kostnader skal være dokumentert. Lønn til interne ressurser dokumenteres med timelister.  

 

Kontroll med bruk av midler  

Norsk nukleær dekommisjonering, Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede midler. 

Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon m.m. 

 

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling  

Tilskuddet kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom mottaker av tilskuddet gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet. 

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 

Ubrukte tilskudd det enkelte år overføres ikke til senere år.  

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema.

Her finner du budsjettmal.

Utfylt søknadsskjema sendes til:
post@nnd.no med kopi til hilde.ronning@nnd.no  

Regelverk

Her finner du finner regelverket for tilskuddsordningen

Rapportering

Rapporten sendes elektronisk til post@nnd.no med kopi til ansvarlig sektor for tilskuddet kom@nnd.no

Frist for rapportering er 15. februar 2024. Ved spørsmål ta kontakt med Hilde Rønning på e-post:hilde.ronning@nnd.no eller tlf.: 95852832

Last ned mal for rapportering

Last ned mal for rengskap

Kontakt

Ta gjerne kontakt med NNDs samfunnskontakt ved spørsmål om tilskuddsordningen eller ønske om samarbeid. 

Hilde Rønning 
E-post: hilde.ronning@nnd.no
Telefon: 958 52 843