Aktuelt

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Aktuelt

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har ansvaret for å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og skal overta de norske atomanleggene fra Institutt for Energiteknikk (IFE). En forutsetning for overtagelsen er at NND søker om egen konsesjon jmf. atomenergiloven. Atomanlegget på Kjeller (bildet) er et av anleggene som NND skal overta. Foto: IFE

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta over eierskapet av de norske atomanleggene fra Institutt for energiteknikk (IFE).

Planleggingsarbeidet for oppryddingen er i gang i tett samarbeid med IFE, og med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene og personell fra IFE. Måldato for denne virksomhetsoverdragelsen fra IFE til NND er satt til 1. januar 2024 og vi søker om konsesjon fra samme dato.

Hvorfor må NND søke om egen konsesjon?

Atomenergiloven fastslår at ingen kan oppføre, eie eller drive et atomanlegg uten konsesjon og at en overføring av anlegg eller drift til ny eier krever særskilt konsesjon. Derfor mottok Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 1. juni 2021 NNDs første konsesjonssøknad Søknad om konsesjon etter atomenergiloven for atomanleggene i Halden, Kjeller og Himdalen (delsøknad 1).
DSA er tilsynsorgan og øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål og skal forberede og avgi innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet som senere skal behandle søknaden om konsesjon.

Sikkerheten kommer først

Når NND overtar ansvaret etter IFE, vil NND bli ansvarlig for sikkerheten og sikring ved atomanleggene. Vi skal sørge for å utføre arbeidet på en sikker måte og minimere risikoen for både egne ansatte, mennesker i nærområdet og miljøet. For å ivareta dette er det mange lover, forskrifter og anbefalinger som skal oppfylles og følges, blant annet internasjonale anbefalinger og nasjonale lover som strålevernloven og forurensingsloven.

25 konsesjonsvilkår

I tillegg har DSA satt 25 generelle vilkår som konsesjonsinnehaveren må oppfylle. Disse kravene kalles konsesjonsvilkår. Kravene omhandler alt fra styringssystemer, ressurser, opplæring og kompetanse i organisasjonen til sikkerhetsstudier og fysisk sikring av anleggene, håndtering av radioaktivt materiale og brukt atombrensel, vedlikehold, beredskapsplanlegging, strålevernsprogram, HMS-program og dokumentasjon for å nevne noe.

Viktig milepæl

Første delleveranse av NNDs konsesjonssøknad er en viktig milepæl både for at NND skal kunne rydde opp etter den norske atomvirksomheten, men også for å gi IFE et godt utgangspunkt for å forske videre innen andre felter, blant annet for å finne nye veier i det grønne skiftet.

NND fortsetter arbeidet med å bygge opp sin organisasjon slik at vi skal være i stand til å ta over stafettpinnen fra IFE.

Med delsøknad 1 har vi fått på plass et godt rammeverk for videre arbeid frem mot den endelige søknaden om konsesjon som skal sendes 1. januar 2023.

Illustrasjonsfoto: Reaktor