Aktuelt

NND besøker Aremark kommune

Aktuelt

Kartutsnitt av Aremark kommune. Kilde: Google Maps
Aremark kommune ligger sørøst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. Illustrasjon: Google Maps

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomforskningsprogram. Som ett ledd i dette arbeidet er det behov for nye lagre for midlertidig oppbevaring av radioaktivt avfall og brukt brensel. NND og Aremark kommune vurderer å starte en dialog for å etablere slike lagre i kommunen.

Kommunestyret i Aremark har tidligere gjort følgende vedtak:

Kommunedirektøren tar initiativ til et informasjonsmøte for Aremarks innbyggere hvor NND informerer om sitt mandat og hvilke planer som foreligger for henholdsvis et anlegg for midlertidig lagring og for et nasjonalt anlegg for behandling og langsiktig oppbevaring av radioaktivt materiale fra nedbygging av reaktoranlegg.

Kommunedirektøren bes innhente fagkompetanse utenfor NND sine ansatte som kan belyse mulige konsekvenser ved slike anlegg på kort og lang sikt for Aremark Kommune. Møtet holdes før saken behandles i kommunestyremøte i juni.

Kommunedirektøren fortsetter dialogen med NND om de muligheter og utfordringer som anlegg for midlertidig lagring og nasjonalanlegg representerer og skal rapportere rundt denne dialogen i mai 2021.

Et folkemøte for innbyggerne i Aremark ble avholdt 5. mai, og som en oppfølging av det politiske vedtaket, besøker NND i dag Aremark for en befaring av mulige arealer.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase og det finnes ingen beslutninger om etablering. Dette besøket dreier seg dels om å følge opp et politisk vedtak i kommunen og dels om at NND får mulighet til å se hva Aremark kan stille til disposisjon på kort varsel hvis dette alternativet blir aktuelt, sier direktør i NND Pål Mikkelsen.

Illustrasjonsfoto: Reaktor